MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Общи условия за използване на Уебсайта и Допълнителните услуги

Фирма Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Германия (наричана по-нататък „Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA”), предоставя уебсайта bg.mitsubishielectric.com/fa („Уебсайт”). Уебсайтът е свързан с дейността на фирма Mitsubishi Electric Factory Automation (също така „Factory Automation” или „FA”) в района на Европа, Близкия Изток и Африка (наричани по-нататък „EMEA”). Уебсайтът съдържа избрани услуги и съдържания (наричани по-нататък „Съдържание” или „Услуга”), както и възможност за използване (където е приложимо) на секцията MyMitsubishi (наричана по-нататък „MyMitsubishi”) или абонамент за бюлетини (наричан по-нататък „Бюлетин на Mitsubishi Electric”), изпращани от Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA и/или Свързани Европейски Дружества (наричани по-нататък общо „Mitsubishi Electric Europe”) (MyMitsubishi и Бюлетин на Mitsubishi Electric наричани по-нататък „Допълнителни услуги”)

Посещавайки Уебсайта и (където е приложимо) използвайки Допълнителните услуги, потребителят изразява съгласие и приема настоящите Условия (наричани по-нататък „OУИ”).

 1. Използване на настоящите ОУИ

  Използването на Уебсайта и (където е приложимо) на Допълнителните услуги от Потребителя се управлява само от настоящите ОУИ. По-специално ние не приемаме никакви други условия.

 2. Услуги, предоставяни от Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA
  Уебсайтът е доброволна и безплатна услуга, предоставяна от Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ще достави на Потребителя Съдържание, което зависи само от усмотрението на Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. По-специално, Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA може периодично да променя (ограничава или сменява) Съдържанието или да прекрати въобще доставянето на избрани Съдържания, Допълнителни услуги или Сайтове в произволно време (също така временно) за произволен или за всички Потребители без предизвестие или обосновка. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA има право да делегира трети лица или да използва услуги на трети лица с цел изпълнение на услугите, свързани с предоставянето на Уебсайта.
  Уебсайтът може да съдържа линкове към съдържание на уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол върху съдържанието, което може да бъде намерено под такива линкове, което не е част от нашата Услуга.

 3. Използване на Уебсайта, Допълнителните услуги и Съдържания, право за използване на Уебсайта

  Използването на Уебсайта и (когато е приложимо) на Допълнителните услуги е разрешено само с цел водене на законна дейност. Потребителят не може да използва никакви съдържания по начин, който би могъл да навреди на Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA или на фирмите, свързани с Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA съгласно пар. 15 et seq. на германския закон за акционерни дружества (Aktiengesetz, AktG; такива свързани фирми са наричани по-нататък „свързани фирми”). Фирма Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA предоставя на Потребителя неизключително, непрехвърляемо право да използва Съдържанието лично и в ограничена степен за вътрешна бизнес употреба във връзка с (потенциални) покупки отсвързани фирми. Потребителят не може да копира или променя Съдържанието, освен ако това не е необходимо, за да го използва по начина, предвиден в договора. Потребителят няма право да разпространява, предоставя публично, продава, отдава под наем или отдава под аренда Съдържанието. Ако правата за използване не са изрично предоставени на Потребителя, Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA изрично запазва всички тези права.
  Потребителят ще обезщети Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA и/или неговите свързани фирми за всякакви щети, понесени от Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA и/или неговите свързани фирми в резултат на използване на Уебсайта и/или Съдържание в нарушение на тези ОУИ.

 4. Съответствие с разпоредбите за контрол на износа

  Потребителят ще спазва всички приложими национални и международни закони за контрол върху износа и реекспорта (например по отношение на изтеглените материали). Преди да предостави или транспортира материалите, Потребителят трябва по-специално да провери и гарантира с подходящи средства, че няма да има нарушение на ембаргото, наложено от Европейския съюз, Съединените щати и/или Организацията на обединените нации. При съответно поискване Потребителят ще предостави на Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA цялата необходима информация относно потенциално нарушение на разпоредбите за контрол на износа, които се оценяват във връзка с бизнеса на Потребителя (например от компетентните органи или от Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA).

 5. Гаранции, ограничения и отговорност

  Фирма Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA носи пълна отговорност в случай на умишлено действие, в случай на груба небрежност, в случай на измамно укриване на дефект (arglistiges Verschweigen eines Mangels) и в случай на искове съгласно немския Закон за отговорност за продуктите (Produkthaftungsgesetz). Всяка друга отговорност на Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA и всякакви възможни гаранционни претенции от страна на Потребителя са изключени. Фирма Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA не предоставя никаква гаранция. Настоящето ограничение на отговорността важи и за служители, представители и заместници на фирма Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.

6. Additional Services

6.1 MyMitsubishi

  a) Registration
  The User’s registration is necessary for the use of MyMitsubishi. Only persons at the age of 18 or older are permitted to register. The User shall fill the registration form on the Website truthfully. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA is entitled to exclude the User from using MyMitsubishi in particular in case that the User provided incorrect data. The User herewith confirms that he/she is permitted to fill in the respective data in case that data regarding third parties are concerned. The User shall not forward his /her login data to third parties and change his/her password from time to time when requested to do so. For details in connection with data protection please refer to the Information Regarding Data Protection available under Information Regarding Data Protection.

  b) Consent to Receiving Update Information for Downloaded Material and Additional Data Protection Information
  The User agrees that Mitsubishi Electric EMEA uses the contact details provided to Mitsubishi Electric Europe in connection with the registration to MyMitsubishi, in particular name and email-address, to receive information of any updates to material that the User (i) downloaded from the website bg.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) put on the personal download list (here: “Download List”) and (iii) marked for receiving such update information by activating the respective box allocated to the respective document. The User herewith also agrees that Mitsubishi Electric Europe stores and uses the Download List for such purposes. With respect to the downloads themselves, the User is aware that additional information can be found in the Information Regarding Data Protection available under Information Regarding Data Protection.
  The User knows and accepts that he/she will receive an email that has to be answered as described in the email, before he/she gets any such update information from Mitsubishi Electric Europe.
  The User knows that this consent will be recorded by Mitsubishi Electric Europe. The User can access this consent at any time under Status of Terms and Conditions. The User knows that he/she may withdraw from this consent at any time with effect as of the withdrawal
  - by giving respective information to Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Germany, or its data protection officer; the contact details are available respectively under "Personal data enquiry form"; or 
  - via the MyMitsubishi website by (i) merely deleting the Download List or (ii), limited to the respective documents, deleting the respective document from the Download List or (iii) – only with effect for sending update information for a certain document – deactivating the respective box allocated to the respective document or (iv) deleting the MyMitsubishi account.

  The User is aware aware that, to the extent of the withdrawal, Mitsubishi Electric Europe will not provide any update information any more.

  c) Amendments to these T&C for MyMitsubishi
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA may amend these T&C or specific terms and conditions that apply for specific contents and in relation to data protection from time to time. The User will get respective notification throughout the login procedure and the User needs to click a checkbox in order to confirm that he accepts the new terms and conditions. If the User does not confirm the amended terms and conditions the use of MyMitsubishi or certain services may be fully or partly limited.

6.2 Mitsubishi Electric Newsletter

  Users may subscribe to Mitsubishi Electric Newsletters on the website. With submittance Users agree that Mitsubishi Electric Europe sends recurring newsletters to the email-address provided during subscription. The Mitsubishi Electric Newsletters contain in particular interesting information from the Mitsubishi Electric world (in particular product news, case studies on applications, trade show dates, details of events for customers and special offers). With the subscription, users also consent to processing and using the email-address provided during subscription for generation and sending of the Mitsubishi Electric Newsletters.

  The consent will be recorded by Mitsubishi Electric Europe. Subscribers may withdraw from this consent at any time with effect as of the withdrawal by using the Unsubscribe link provided in each e-mail newsletter or by giving respective information to Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Germany, or its data protection officer. The contact details are available respectively under "Personal data enquiry form". Subscribers will be notified of this possibility to withdraw in each newsletter. The User is aware that additional information can be found in the Information Regarding Data Protection available under Information Regarding Data Protection.
 1. Приложимо право
  Настоящите ОУИ са предмет само на материалното германско право, с изключение на Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки (CISG).