MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Нашите водещи технологии и опит в полза на вашия проект

Решения за енергийния сектор

Нарастващите изисквания за по-голяма гъвкавост, по-висока ефективност и предвидимост имат сериозно отражение върху енергетиката. В същото време, усилията в сектора са съсредоточени върху намаляване на прекъсванията, постигане на съответствие с все по-строгите регулации и по-широка интеграция на възобновяеми енергийни източници.

Ефективното управление и автоматизацията са ключът за разрешаване на тези и други предизвикателства в енергийния сектор. Mitsubishi Electric предлага всеобхватни решения за сектора, от компоненти за електрически системи СН и НН, до цялостни системи за управление на производството.

С доказан опит в решенията за електроцентрали, приложними в цял свят, Mitsubishi Electric отговаря на изискванията на собствениците на електроцентрали, персонала по поддръжката и компаниите, които се занимават с проектиране и изграждане на нови централи.

Управление на електроцентрали (DCS)

Mitsubishi Electric има дългогодишен опит в разпределените системи за управление, изградени на базата на платформата Power Plant control, която включва измервателна апаратура, комутационна апаратура СН и НН, както и системи за автоматизация и управление на производствените процеси, реализирани със стабилни и надеждни мрежови системи.

Mitsubishi Electric предлага специализирани разпределени системи за управление (DCS) за енергетиката, които осигуряват максимално ниво на непрекъснатост, като едновременно с това отговарят на изискванията за гъвкавост и възможност за надграждане на системата.

Изключително подходяща за използване в малки регионални централи или централи за производство на енергия от възобновяеми източници, системата PMSX®pro е базирана на експертните познания на Mitsubishi Electric и дългогодишния опит на компанията в разработката на програмируеми контролери (PLC) и разпределени системи за управление (DCS).

 • Отказоустойчива система, осигуряваща непрекъснатост на работата
 • Интуитивна и лесна за работа
 • Улеснена поддръжка
 • Онлайн инженеринг
 • Онлайн разширение и надграждане без прекъсване на работата
 • Библиотека с функционални блокове

Услугите на Mitsubishi Electric включват доставка на компоненти и софтуер, монтаж и окабеляване, документация, изграждане и цялостно управление на проекта.

Управление и защита на турбини

За операторите на парни турбини, Mitsubishi Electric разработи системата за управление Turbiset, която предлага лесен ъпгрейд за турбини, които са в експлоатация в продължение на десетилетие или повече, и които имат очакван експлоатационен живот 15-20 години.

Парните турбини са оборудване с критична важност и трябва да бъдат управлявани по оптимален начин за извличане на максимум енергия от парата. Също така, те трябва да бъдат много добре защитени, за да продължат да функционират при максимална надеждност, безопасност и непрекъснатост на експлоатацията.

Решението за управление и защита на парни турбини Turbiset дава отговор на всички предизвикателства, свързани с турбините. Базирано на водещото PLC и HMI оборудване на Mitsubishi Electric с ъпгрейди за съществуващите PLC програми, типичната Turbiset конфигурация за управление може да включва:

 • Регулатор на парата
 • Регулатор на изходното налягане на парата
 • Регулатор на противоналягането
 • Ограничаващ контролер
 • Температурен регулатор
 • Защита на турбината
 • Симулация на технологичния процес на турбина
 • HMI приложение

Turbiset е независим от оригиналния производител на турбината, като предлага лесен и ефективен ъпгрейд. Mitsubishi Electric може да достави цялата апаратура заедно с контролните диаграми, конвертираните приложни програми за PLC, диаграмите за програмиране на PLC, среда за симулация на технологичните процеси на турбината, локално HMI приложение, схеми за окабеляване и материали за обучение. Във всеки момент от живoта на турбината операторите могат да актуализират системата за управление до настоящите стандарти, като предложат повишена ефективност и надеждност.

Спомагателно електрическо оборудване за електроцентрали

Mitsubishi Electric разполага с разнообразно портфолио от спомагателно електрическо оборудване за електроцентрали с възможности за цялостен инженеринг и проектиране, управление на проекти, монтаж и пуск в експлоатация. В резултат на това, Mitsubishi Electric може да предложи цялостно решение за системна интеграция на спомагателното електрическо оборудване на дадена електроцентрала.

 • Проектиране и инженеринг
 • Управление на проекти
 • Монтаж и пуск в експлоатация
 • Цялостно решение за защита
 • Комутационна апаратура СН и НН
 • MCC уредби и трансформатори

С изпитани решения за спомагателно електрическо оборудване за електрически централи в цял свят, Mitsubishi Electric е доказан доставчик на ефективни, надеждни, безопасни и рентабилни инсталации.

Smart Power

В последните години операторите полагат все по-големи усилия да управляват разнообразни съоръжения, използващи различни източници на енергия – от традиционните изкопаеми горива до енергия от възобновяеми източници – в главните електроцентрали и в подстанциите, което изисква все по-интелигентни стратегии за енергиен мениджмънт. Изисква се повишена видимост в контролната зала с дистанционен мониторинг за управление на фотоволтаични, вятърни, водни, хибридни електроцентрали и електроцентрали и подстанции с изкопаеми горива.

Mitsubishi Electric предлага както полеви решения, така и решения за мониторинг на най-високо ниво на технологичните процеси, включващи DCS и SCADA технологии за най-ефективните платформи за управление на производството:

 • Virtual Power Plant Control (Виртуална електроцентрала)
 • Hybrid Power Plant Control (Хибридна електроцентрала)
 • Отдалечен мониторинг и Управление на съоръжение за производство на енергия от традиционни и възобновяеми енергийни източници

Освен това, давайки възможност на операторите да интегрират и балансират производството на енергия от различни източници, Mitsubishi Electric използва инструменти като PMSX®pro DCS и софтуера Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) и ги комбинира с други технологии за управление и СН, за да свърже индивидуалните източници на енергия във виртуална електроцентрала.

Вземайки предвид ефекта от въвеждането на възобновяемите енергийни източници, остаряващите големи електроцентрали и нестабилните цени на петрола и газта, виртуалните и хибридните електроцентрали предлагат ефективна система за управление на множеството променливи за постигане на по-прозрачна и предсказуема, икономична и надеждна система за захранване, която предлага по-бърз и гъвкав отговор на колебанията в наличността на различните енергийни източници при възможно най-ниски разходи.

Надеждно управление на процесите

Наблюдението, работата и управлението на електрически централи се извършва с помощта на разпределени системи за управление (DCS). Ето защо, готовността на системата е пряко свързана с общата наличност на електрозахранването в централата. Следователно системата за управление на процесите следва да бъде проектирана, структурирана и конфигурирана по начин, отговарящ на високите изисквания, свързани със степента на готовност, възможността за разширение и гъвкавостта. Решенията на Mitsubishi Electric PMSX®pro и PMSX®micro са разработени с оглед на удовлетворяването на тези изисквания.